ความเคลื่อนไหวของสมาคมฯ (พ.ศ. 2562)

ข้อมูลย้อนหลัง :   พ.ศ. 2562    พ.ศ. 2561    ปีอื่นๆ...   

ร่วมประชุมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย

         นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมกับสมาคมสภาการศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในการพบปะสังสรรค์ และปรึกษาหารือนโยบายต่างๆ ของภาครัฐที่กระทบกับโรงเรียนเอกชน ณ โรงแรม ตรัง กรุงเทพ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562


การรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับครูชาวต่างชาติ

         นายกสมาคมฯ เข้าร่วมประชุม เรื่อง แนวทางการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครู สำหรับครูชาวต่างชาติ ณ โรงแรม ตรัง กรุงเทพ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562


การขออนุญาตประกอบวิชาชีพของครูชาวต่างชาติที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

         ส่งหนังสือขอทราบการดำเนินการ การขออนุญาตประกอบวิชาชีพของครูชาวต่างชาติที่ยังไม่มี ใบประกอบวิชาชีพ เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2562


ประชุมกรรมการสมาคม

         ประชุมกรรมการสมาคม เพื่อเตรียมการจัดงานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 ณ ร้านอาหาร แอนนาแอนด์ ชาร์ลี ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562รดน้ำดำหัว ท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

         เข้าร่วมงานรดน้ำดำหัว ท่านเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมทั้งรับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงแรมตรัง ห้องศรีตรัง ถนนวิสุทธิกษัตริย์ เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2562


แผนการพัฒนาครูชาวต่างชาติ

         เข้าร่วมประชุม ชี้แจงและให้ความรู้ เกี่ยวกับแผน การพัฒนาครูชาวต่างชาติ เพื่อให้สอดคล้องกับ การเรียนการสอน ทัดเทียมกับโรงเรียนนานาชาติ โดย คณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่สากล ณ ห้องประชุมวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ชั้น 2 สช. เมื่อวันที่ 24 เม.ย.2562


เสนอข้อปัญหาการขออนุญาตประกอบวิชาชีพของครูชาวต่างชาติที่ยังไม่มีใบประกอบวิชาชีพ

         ส่งหนังสือถึงคุรุสภาเสนอข้อปัญหาการขออนุญาตประกอบวิชาชีพของครูชาวต่างชาติที่ยังไม่มี ใบประกอบวิชาชีพ เมื่อวันที่ 4 เม.ย.2562


การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรุู้ภาษาอังกฤษของรร.ที่สอน English Program

         นายกสมาคม กรรมการ และตัวแทนของโรงเรียนสมาชิก เข้าร่วมประชุมหารือ กับ เลขานุการ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงาน เรื่องการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรุู้ภาษาอังกฤษของรร.ที่สอน English Program เมื่อวันที่ 7 ก.พ.2562การกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรุู้ภาษาอังกฤษของรร.ที่สอน English Program

         ตัวแทนสมาคมเข้าร่วมประชุม ตามคำเชิญของ เลขานุการ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ และคณะทำงาน เรื่องการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานความรุู้ภาษาอังกฤษของโรงเรียนที่สอน English Program เมื่อวันที่ 1 ก.พ.2562


ประชุมคณะกรรมการ

         ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการจัดการเรียนการสอน EP. รวม 5 ครั้ง เดือน ม.ค.-มี.ค.2562