ความเป็นมาของสมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน

ในปัจจุบัน รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (English Program) กำลังได้รับความนิยมจากผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลานมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ ขณะที่ยังคงรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทยได้เป็นอย่างดี จากความนิยมดังกล่าว ทำให้แนวโน้มของ English Program มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นได้จาก การเพิ่มจำนวนของโรงเรียนเอกชนที่เปิด English Program จากปี 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้โรงเรียนเอกชน จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพียง 3 แห่ง จนปัจจุบันปี 2560 ได้เพิ่มจำนวนขึ้นเป็น 159 แห่งทั่วประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา แม้จะมีจำนวนโรงเรียนที่เปิด English Program เพิ่มมากขึ้นก็ตามแต่ยังไม่มี การรวมตัวและเชื่อมประสานความสัมพันธ์ ดังนั้นกลุ่มผู้บริหารโรงเรียน เอกชนจำนวนหนึ่งจึงได้รวมตัวกันก่อตั้งสมาคม เพื่อให้เกิดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยน ในด้านต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ในด้านการบริหารงานและการพัฒนาคุณภาพการเรียน การสอนให้ดีขึ้นต่อไป

คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

นายกสมาคม นายพิสุทธิ์ ยงค์กมล โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา
อุปนายก คนที่ 1 นายศุภกิจ จิตคล่องทรัพย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
อุปนายก คนที่ 2 นางธนวดี ธีรภัทรสกุล โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
กรรมการ ดร.สว่างจิตต์ ชมไพศาล โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์
กรรมการและปฏิคม คนที่ 1 ดร.บรรจง ชมภูวงศ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
กรรมการและปฏิคม คนที่ 2 ดร.ภักดี ฐานปัญญา โรงเรียนฐานปัญญา
กรรมการและนายทะเบียน นางรัตนาภรณ์ วัฒนศัพท์ โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา
กรรมการและประชาสัมพันธ์ คนที่ 1 นางพริ้มพราย สุพโปฎก โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
กรรมการและประชาสัมพันธ์ คนที่ 2 นางเพ็ญพรรณ ตันตินิรันดร์ โรงเรียนปาณยาพัฒนาการ