นานาสาระระบบสองภาษา

Type some text to search:

ความหลากหลายของภาษาอังกฤษ
(English Variety)                                                                                           

ในปัจจุบัน ภาษาอังกฤษได้เปลี่ยนสถานภาพเป็น “ภาษาสากล” (Global Language) หรือ “ผู้นำภาษาโลก” (World Leading’s Language) เนื่องจากการใช้ภาษาอังกฤษนั้นได้แพร่หลายไปทั่วโลก อ่านต่อ

What is Bilingualism?
(ภาวะสองภาษาคืออะไร)                                                                                           

คำจำกัดความของคำว่า “ภาวะสองภาษา” นักวิจัยหลายท่านได้พยายามศึกษาและค้นคว้าเพื่อหานิยาม หรือคำจำกัดความที่ชัดเจนสำหรับคำนี้ หากแต่ที่ผ่านมานั้น ยังคงไม่มีคำอธิบายใด ๆ ที่เหมาะสม อ่านต่อ

“One language sets you in a corridor for life. Two languages open every door along the way.” ‒ Frank Smith

แนวโน้มภาษาสำคัญที่ควรรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ดังคำกล่าวของ แฟร้งค์ สมิธ นักภาษาศาสตร์จิตวิทยา ที่ว่า “หนึ่งภาษาสร้างทางเดินให้ชีวิต สองภาษาเปิดประตูแห่งโอกาสทุกบานในเส้นทางชีวิตของคุณ ” อ่านต่อ

ความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับการสอนลูกพูดสองภาษา                                                                                           

สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่บางคนนั้นการให้ลูกได้เรียนรู้ เข้าใจ พูดและอ่านได้มากกว่าหนึ่งภาษานั้นเป็นเรื่องที่พวกเขาให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะพวกเขาได้เล็งเห็นแล้วว่าการสอนลูกให้ใช้สองภาษาตั้งแต่เล็ก ๆ อ่านต่อ

การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาที่สองให้ลูกน้อยตั้งแต่วัยเยาว์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้

การเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้ภาษาที่สองให้ลูกน้อยตั้งแต่วัยเยาว์ ถือเป็นสิ่งจำเป็นและหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในสภาพการณ์โลกปัจจุบัน ที่ภาษาที่สองหรือมากกว่านั้น อ่านต่อ

ถ้าต้องการพัฒนาให้เด็กเป็น Bilingual User เราต้องทำครอบครัวให้เป็น Bilingual Family ได้อย่างไร

โดยปกติเด็กๆ จะถนัดกับภาษาแรก (First Language, Native Language, L1) หรือภาษาแม่อยู่แล้วเนื่องจากมีความคุ้นเคยในชีวิตประจำวันผ่านการฟังและการอ่าน (Input) อยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้สามารถ อ่านต่อ

รู้จักการเรียนรู้แบบสองภาษา (Bilingual Education) ให้มากขึ้น

คำว่า “สองภาษา” เกิดจากการนำคำที่มีความหมายสองคำ คือ คำว่า “สอง” และคำว่า “ภาษา” มารวมกันเกิดเป็นคำว่า “สองภาษา” ซึ่งเป็นคำที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในวงการการจัดการศึกษาของประเทศไทย โดยใช้เป็นคำแปลหรือคำที่ใช้แทนคำว่า “bilingual” อ่านต่อ

พัฒนาเด็กๆให้ใช้สองภาษาได้อย่างไร

ในสังคมยุคปัจจุบันที่อิทธิพลของโลกาภิวัตน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง การเรียนรู้ภาษาจึงมีความสำคัญเพราะเป็นประโยชน์ต่อการสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกันกับผู้อื่นที่พื้นฐานทางภาษาและวัฒนธรรมมีความแตกต่างกัน การเรียนรู้ภาษาสามารถเกิดขึ้นได้ทุกวัยซึ่ง “วัยเด็ก” มีความเหมาะสมมากที่สุดอ่านต่อ

 

 

หน้าแรก