English Version

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจําปี

             เนื่องด้วย สมาคมโรงเรียนเอกชนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน จะจัดให้มีการสัมมนาและประชุมใหญ่ สามัญประจําปี ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 8.30-16.00 น. ณ โรงแรม Bangkok Palace ใน 3 หัวข้อ ได้แก่

             1. หัวข้อ “Active Citizens” ในบริบทของโรงเรียนสองภาษาของไทย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์/ รูปแบบของโรงเรียนสองภาษาในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี > โดยได้วิทยากรรับเชิญ Dr.David Klett ทายาท รุ่นที่ 4 ของ Klett Group องค์กรที่ให้บริการด้านการศึกษารายใหญ่ที่สุดในยุโรป และผู้ดำเนินรายการสัมมนา คือ คุณคิม จงสถิตย์วัฒนา CEO สํานักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

             2. หัวข้อ “เปรียบเทียบข้อแตกต่างระหว่างหลักสูตรแนวทางการจัดการเรียนการสอนตามความ เข้มข้น 3 ระดับสู่สากล ของ สพฐ. GEP, IEP, IP และหลักสูตร EP นั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร” โดย สํานักพิมพ์ Pearson และ Cambridge

             3. การประชุมใหญ่สามัญประจําปี เนื่องจากกรรมการชุดเดิมครบวาระ 2 ปีแล้ว ในปีนี้จะทําการเลือกตั้ง กรรมการชุดใหม่ และนําประเด็นสําคัญต่างๆ ที่ทางสมาคมฯ ได้เข้าประชุมกับคุรุสภา, สช. หรือ องค์กรต่างๆ มาแถลง ให้โรงเรียนสมาชิกรับทราบ

             ทางสมาคมฯ จึงขอเรียนเชิญผู้บริหาร และครูโรงเรียนเอกชนทุกท่าน รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานในครั้งนี้ โดยท่านสามารถสํารองที่นั่ง รายละเอียดเพิ่มเติม